Google-IO-2014

Các hoạt động vào/ra (I/O) cùng với bất kỳ 1 xử lý được thực hiện hoàn tất trong một chu kỳ thời gian được gọi là I/O cycles hay dịch nghĩa sang tiếng việt là chu kỳ I/O.

Các chu kỳ I/O có thể chỉ bao gồm thao tác chỉ đọc hoặc chỉ ghi, nhưng thường 1 chu kỳ I/O trong một ứng dụng sẽ bao gồm cả đọc dữ liệu, xử lý dữ liệu và sau đó ghi kết quả.

About The Author