Một khâu quan trọng trong phân tích phần mềm đó là việc phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu, sau đây là các khái niệm tổng quan và các bước thực hiện

1. Tổng quan

Tất cả mọi hệ thống đều phải sử dụng một cơ sở dữ liệu của mình, đó có thể là một cơ sở dữ liệu đã có hoặc một cơ sở dữ liệu được xây dựng mới. Cũng có những hệ thống sử dụng cả cơ sở dữ liệu cũ và mới.

Việc phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu cho một hệ thống có thể tiến hành đồng thời với việc phân tích và thiết kế hệ thống hoặc có thể tiến hành riêng. Vấn đề đặt ra là cần xây dựng một cơ sở dữ liệu giảm được tối đa sự dư thừa dữ liệu đồng thời phải dễ khôi phục và bảo trì.

2. Các khái niệm

Cơ sở dữ liệu (CSDL): CSDL máy tính là một kho chứa một bộ sưu tập có tổ chức các file dữ liệu, các bản ghi và các trường.
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (HQTCSDL): là một phần mềm điều khiển mọi truy nhập đối với CSDL.

Các HQTCSDL được phân loại theo mô hình dữ liệu như sau:

phan-tich-va-thiet-ke-csdl

  • Các HQTCSDL phân cấp ứng với mô hình phân cấp (ví dụ: IMS của IBM)
  • Các HQTCSDL mạng ứng với mô hình mạng (ví dụ: IDMS của Cullinet Software)
  • Các HQTCSDL quan hệ ứng với mô hình quan hệ (ví dụ: ORACLE của Oraccle, DB2 của IBM, Access và SQL server của Microsoft)
  • Các HQTCSDL hướng đối tượng ứng với mô hình hướng đối tượng (ví dụ: Jasmine )

3. Các bước tiến hành phân tích và thiết kế CSDL

a. Phân tích CSDL

Bước phân tích CSDL độc lập với các hệ quản trị CSDL, bước này thực hiện các công việc sau:
+ Xác định các yêu cầu về dữ liệu: Phân tích các yêu cầu dữ liệu của hệ thống để xác định các yêu cầu về dữ liệu.
+ Mô hình hoá dữ liệu: Xây dựng mô hình thực thể liên kết biểu diễn các yêu cầu về dữ liệu.

b. Thiết kế CSDL quan hệ

Thiết kế CSDL bao gồm:
+ Thiết kế logic CSDL: độc lập với một hệ quản trị CSDL.
• Xác định các quan hệ: Chuyển từ mô hình thực thể liên kết sang mô hình quan hệ.
• Chuẩn hoá các quan hệ: chuẩn hoá các quan hệ về dạng chẩn ít nhất là chuẩn 3 (3NF)

+ Thiết kế vật lý CSDL: dựa trên một hệ quản trị CSDL cụ thể.
• Xây dựng các bảng trong CSDL quan hệ: quyết định cấu trúc thực tế của các bảng lưu trữ trong mô hình quan hệ.
• Hỗ trợ các cài đặt vật lý trong CSDL: cài đặt chi tiết trong HQTCSDL lựa chọn.

4. Tài liệu tham khảo

Liên kết tham khảo

About The Author