Hệ thống thời gian thực là gì ?

Hệ thống thời gian thực Một hệ thống thời gian thực (RTS – Realtime Systems) có thể được hiểu như là một mô hình xử lý mà tính đúng đắn của hệ thống không chỉ phụ thuộc vào kết quả tính toán lôgic mà còn phụ thuộc vào thời gian mà kết quả này phát […]

Read More

Lập trình sư – Bàn Tải Cân

Mần code cũng đã lâu, đạt được đến cảnh giới gọi là lập trình sư thay vì lập trình viên như hiện giờ thì cũng phải mất đến cả chục năm mà có thể lâu hơn. Với tầm nhìn còn hạn hẹp, mơ hồ và có chút hoang tưởng sẽ vẫn là ngọn lửa cháy […]

Read More

Lời gọi theo chuỗi Method chaining

Lời gọi theo chuỗi Method chaining, cũng được gọi là Named Parameter, là một kỹ thuật về cú pháp chung cho cách gọi nhiều lần tới các hàm khác trong các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Mỗi phương thức trả về một đối tượng object là chính nó, cho phép các lời gọi […]

Read More

Giao thức mạng /Protocol là gì ?

Một số tài liệu định nghĩa về giao thức như sau: Webster’s NewWorld Dictionary of Computer Terms. Third Edition. Protocol: Set of rules or conventions governing the exchange of information between computer systems. Dictionary of Computing: Information Processing, Personal Computing, Telecommunications, Office Systems, IBM-specific Terms. Eight Edition. Protocol: A set of semantic and syntactic rules that […]

Read More