Cấu hình MySQL dialect cho Eclipselink và Hibernate

Khi cấu hình Data source sử dụng EclipseLink, chúng ta nên thêm vào thuộc tính eclipselink.target-database hoặc hibernate.dialect nếu sử dụng Hibernate Q: Nếu không thực hiện việc cấu hình dialect này thì sao ? A: Các hoạt động logic có thể sai, thiếu các tham số cấu hình có thể dẫn đến chương trình […]

Read More

Tạo tài khoản và cơ sở dữ liệu trong MySQL

Hướng dẫn sau đây liệt kê các bước tạo tài khoản và cơ sở dữ liệu trong MySQL. Yêu cầu là tài khoản mới tạo ra có toàn quyền đối với cơ sở dữ liệu mới. Nhưng sẽ không có quyền cao hơn khác: ví dụ như liệt kê các cơ sở dữ liệu có […]

Read More

Backup và khôi phục cơ sở dữ liệu MySQL

1.1 Backup và khôi phục cơ sở dữ liệu MySQL 1.1.1 Backup / Export dữ liệu Để export cơ sở dữ liệu, mở terminal và chạy lệnh sau để export ra file SQL. Trong đó: 1.1.2 Import / Khôi phục dữ liệu Để import cơ sở dữ liệu MySQL, đầu tiên là tạo 1 DB […]

Read More

Setup MySQL JDBC connection to use unicode UTF-8 on Spring-managed

I got a problem is CAN NOT save unicode string to MySQL database when using Hibernate 4. I tried multiple solutions: specified the JDBC URL as jdbc:mysql://localhost:3306/[database_name]?useUnicode=yes&characterEncoding=utf8, played with my.ini file to force everything in the database to default to utf8 charset. But its not worked! The JDBC Driver should be provided two items in […]

Read More

Automatic reconnect from Hibernate to MySQL database

It is okay if you are in development phase. When deploy project using hibernate and mysql to server, you may get an error throw: Detailed To resolve this problem, you just set property autoReconnect = true MySQL Connection URL You can set value in the connection URL in parameters: Hibernate Configuration File Add the following […]

Read More

MySQL – Reset mật khẩu tài khoản Root

Root là tài khoản có quyền cao nhất trong cơ sở dữ liệu MySQL! Vào một ngày đẹp trời ta cứ nhập pass là “bạn của ốc” mà không thể đăng nhập được … *cong cong* đau đầu chưa ? Nếu bạn truy cập được máy chủ và điều khiển trực tiếp MySQL thì có […]

Read More

Drop/Xóa rỗng cơ sở dữ liệu MySQL

Q: Có lúc nghĩ là làm thế nào để Xóa toàn bộ bảng trong cơ sở dữ liệu MySQL? Hay phải thực thi lệnh SQL nào để xóa toàn bộ (100) bảng trong cơ sở dữ liệu MySQL? Sử dụng lệnh gì 😀 A: Có 1 lệnh SQL rất đơn giản để thực hiện việc […]

Read More

Import cơ sở dữ liệu MySQL từ terminal

Q: Ta có 1 file SQL. Vậy làm thía nào để import nó vào DB của ta ? A: Lệnh đơn giản sau đây cho phép chúng ta import cơ sở dữ liệu MySQL từ giao diện dòng lệnh Terminal. Hoặc để cho an toàn ta chỉ đưa vào tham số -p và nhập mật […]

Read More

Hướng dẫn cấu hình MySQL Replication Master-Master

Đối với mô hình Master-Salve, khi dữ liệu thay đổi trên master, dữ liệu sẽ được tự động replicate sang slave server. Tuy nhiên, nếu dữ liệu thay đổi trên slave, thì sẽ không được replicate sang master. Điều này có nghĩa là, mô hình master-slave replication chỉ có tính dự phòng, không có khả […]

Read More