Automatic reconnect from Hibernate to MySQL database

It is okay if you are in development phase. When deploy project using hibernate and mysql to server, you may get an error throw: Detailed To resolve this problem, you just set property autoReconnect = true MySQL Connection URL You can set value in the connection URL in parameters: Hibernate Configuration File Add the following […]

Read More
oracle tips

Một số kỹ năng làm việc với Oracle

Bài viết này sẽ tổng hợp các tips, hướng dẫn những kỹ năng cơ bản và nâng cao khi làm việc với cơ sở dữ liệu Oracle được áp dụng thực tế khi tôi còn làm việc ở Viettel (tác giả: QuanNH8). Các kiến thức trong bài là nội dung tóm tắt được trình bày […]

Read More
Create New User

Hướng dẫn tạo User và phân quyền trong Oracle

Một trong những task phổ biến nhất của DBA là tạo mới và quản trị user. Bài viết này tổng hợp và hướng dẫn cách tạo mới một User trong Oracle và cấp quyền làm việc cho user mới này. Chúng ta cần phân biệt được khái niệm giữa User và Schema. Ở đây, việc lưu […]

Read More
Tablespace

Hướng dẫn quản lý Tablespace trong Oracle

Quản lý tablespace trong Oracle đặc biệt quan trọng trong việc cấp vùng dữ liệu làm việc cho user, như: Tạo mới tablespace, mở rộng và thêm mới datafile. Để làm những công việc này, đơn giản bạn có thể thực hiện thao tác này bằng giao diện điều khiển console hoặc tool như SQL […]

Read More