Cấu hình log4j để sử dụng trong Glassfish 3.x – 4.y

Mặc định thì Glassfish không hỗ trợ Log4j, như vậy để bạn có thể làm việc được thì chắc chắn bạn cần phải cấu hình log4j bằng file properties hoặc file XML. [ad name=”Leaderboard”] Cài đặt thư viện Log4j Hoặc là bạn sẽ đóng gói thư viện log4j vào trong bản đóng gói .EAR hoặc […]

Read More

Sending and Receiving custom XMPP IQ with Smack

Today, i am trying to send an IQ message from a XMPP client to other in my project: Manage device behind NAT using TR069 combined with XMPP Chat Solutions. But i get an error response from Server as following: Reason we got this error because we are using custom XMPP IQ message. And we must […]

Read More

Tips: Kết hợp nội dung 2 file jar với nhau

Trong tình huống bạn muốn kết hợp nội dung của 2 file jar với nhau mà bạn ko tìm được tools nào thỏa mãn nhu cầu của bạn. Ví dụ khi viết ứng dụng Ejb bạn muốn kết hợp 2 file jar nằm trong thư mục target Các bước để merge 2 file trên thành […]

Read More

Tạo ojdbc Connection Pool trong Glassfish 4.0 gặp lỗi ORA-01882: Timezone region not found

Vấn đề là khi tạo ojdbc connection Pool trong Glassfish bạn không thể Ping được và gặp lỗi thông báo: ORA-01882: Timezone region not found Bằng cách thêm thuộc tính oracle.jdbc.timezoneAsRegion=false vào file thư viện Ojdbc, giả sử là ojdbc6-11.2.0.4.jar update lại file /oracle/jdbc/defaultConnectionProperties.properties. Tóm lại, là có 3 bước thứ tự như sau. 1. […]

Read More

Hướng dẫn cài đặt Glassfish Server 4.0

Glassfish 4 là Java SE 7. Trước khi tải xuống và cài đặt bạn cần phải cài trước JDK 7. Lệnh kiểm tra java đã cài đặt: java -version 1. Tải xuống mã nguồn Glassfish 4.0 Để cho nhanh nhất thì bạn sử dụng lệnh wget để tải xuống phiên bản Glassfish 4. Sau đó […]

Read More

Lỗi đăng nhập Glassfish 4.0 lần đầu

Sau khi cài đặt Glassfish Server 4.0 xong, bạn có thể gặp thông báo lỗi như dưới đây: “Secure Admin must be enabled to access the DAS remotely” Nguyên nhân là do Glassfish yêu cầu sử dựng giao thức an toàn https khi truy cập từ ngoài vào ! Để loại bỏ thông báo lỗi […]

Read More
java unit test

Thứ tự test trong JUnit 4.11

Theo thiết kế, JUnit không xác định thứ tự thực hiện lời gọi các phương thức test theo 1 thứ tự nào cả. Cho đến nay, những methods này đơn giản được gọi theo thứ tự được trả về bởi các hàm dịch ngược reflection API. Nhưng, việc sử dụng thứ tự JVM là không […]

Read More