Setup MySQL JDBC connection to use unicode UTF-8 on Spring-managed

I got a problem is CAN NOT save unicode string to MySQL database when using Hibernate 4. I tried multiple solutions: specified the JDBC URL as jdbc:mysql://localhost:3306/[database_name]?useUnicode=yes&characterEncoding=utf8, played with my.ini file to force everything in the database to default to utf8 charset. But its not worked! The JDBC Driver should be provided two items in […]

Read More

Phát triển hướng kiểm thử TDD và mô hình áp dụng

Phát triển hướng kiểm thử TDD (Test-Driven Development) là một phương pháp tiếp cận cải tiến để phát triển phần mềm trong đó kết hợp phương pháp Phát triển kiểm thử trước (Test First Development) và phương pháp Điều chỉnh lại mã nguồn (Refactoring). Mục tiêu quan trọng nhất của TDD là hãy nghĩ về […]

Read More

YAML là gì ?

YAML không phải là một ngôn ngữ đánh dấu văn bản như HTML, XML. là một chuẩn định dạng dữ liệu được thiết kế để người, chương trình máy và tất cả ngôn ngữ lập trình cùng đọc được (có thể coi nó là một ngôn ngữ chéo: cross-language). YAML dùng để làm gì ? […]

Read More