Add trusted root certificates

If you want to send or receive messages signed by root authorities and these authorities are not installed on the server, you must add a trusted root certificate manually.

Read More

Cấu hình log4j để sử dụng trong Glassfish 3.x – 4.y

Mặc định thì Glassfish không hỗ trợ Log4j, như vậy để bạn có thể làm việc được thì chắc chắn bạn cần phải cấu hình log4j bằng file properties hoặc file XML. [ad name=”Leaderboard”] Cài đặt thư viện Log4j Hoặc là bạn sẽ đóng gói thư viện log4j vào trong bản đóng gói .EAR hoặc […]

Read More

Sending and Receiving custom XMPP IQ with Smack

Today, i am trying to send an IQ message from a XMPP client to other in my project: Manage device behind NAT using TR069 combined with XMPP Chat Solutions. But i get an error response from Server as following: Reason we got this error because we are using custom XMPP IQ message. And we must […]

Read More

Đặt mật khẩu cho Domain sử dụng Nginx

Trường hợp mà nhóm bạn đang xây dựng một sản phẩm web. Mà chưa muốn công khai, chỉ mong muốn những người liên quan có thể xem trước và thử nghiệm. Có một giải pháp là đặt mật khẩu đánh chặn người không liên quan. Để làm việc này ta có thể sử dụng hệ […]

Read More