Tablespace

Quản lý tablespace trong Oracle đặc biệt quan trọng trong việc cấp vùng dữ liệu làm việc cho user, như: Tạo mới tablespace, mở rộng và thêm mới datafile. Để làm những công việc này, đơn giản bạn có thể thực hiện thao tác này bằng giao diện điều khiển console hoặc tool như SQL Developer, SQL Navigator, …

Tạo tablespace

Lệnh tạo tablespace và gán quyền sử dụng cho user

create tablespace myspace
  logging
    datafile '/u03/oradata/userdata02.dbf'
  size 32m 
  autoextend on 
  next 32m maxsize 2048m
  extent management local;

Cấp quyền cho user sử dụng tablespace

GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO <username>
-- OR
ALTER USER <username> QUOTA 100M ON <tablespace name>
-- OR
ALTER USER <username> DEFAULT TABLESPACE <tablespace name>

Mở rộng tablespace theo dung lượng datafile

Lệnh sau sẽ mở rộng datafile lên 200M

ALTER DATABASE
DATAFILE '/u03/oradata/userdata02.dbf'
RESIZE 200M;

Mở rộng tablespace bằng datafile mới

Nếu trên phân vùng đĩa đã hết dung lượng thì bạn có thể thêm một datafile mới ở phân vùng khác cho riêng tablespace cần mở rộng.

ALTER TABLESPACE app_data
ADD DATAFILE ‘/u01/oradata/userdata03.dbf’
SIZE 200M;

Bây giờ bạn đã có thể tạo bảng mới, insert dữ liệu vào tablespace này.

About The Author