Create New Database

MySQL là hệ cơ sở dữ liệu quan hệ được sử dụng chủ yếu trên các dự án LAMP (Linux/Apache/MySQL/PHP).

Để có thể sử dụng cơ sở dữ liệu, trước hết cần tạo một database mới và gán quyền quản trị trên database cho một hoặc nhiều users. Và user được gán quyền truy xuất được phép truy cập vào máy chủ dữ liệu để thực hiện các thao tác trên cơ sở dữ liệu mà nó có quyền thực thi.

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách tạo một database mới và gán full quyền cho một user quản trị nó! Các thao tác sẽ được thực hiện trên máy chủ Ubuntu.

Tôi sẽ lấy ví dụ tạo cơ sở dữ liệu của Vndemy How làm ví dụ cho mục đích lưu trữ các thủ thuật, bài hướng dẫn quản trị database MySQL. Và tất nhiên Vndemy How sử dụng MySQL là cơ sở lưu trữ.

Yêu cầu: Cần thiết lập quyền cho user truy cập cơ sử dữ liệu này. Chúng ta sẽ tạo một cơ sở dữ liệu tên là vndemyhowdb, sẽ được truy cập từ localhost cho người sử dụng là howuser, và được cấp một mật khẩu truy cập là howpasswd.

$ sudo apt-get install mysql-server

Mặc định, thì user root không có password khi xác thực từ localhost. Trong trường hợp này, bạn có thể login bằng tài khoản root vào mysql server sử dụng lệnh shell từ terminal như sau:

$ mysql -u root

Trường hợp tài khoản root đã thiết lập mật khẩu, ta cần nhập thêm tham số -p:

$ mysql -u root -p

Enter password:

Ok, sau khi đăng nhập hoàn tất, chúng ta bắt đầu tạo cơ sở dữ liệu ta mong muốn, băng lệnh sau đây 😀

mysql> create database vndemyhowdb;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

Tiếp tục, tạo tài khoản howuser và gán full quyền thao tác với DB vừa tạo. User này sẽ được kết nối đến mysql server từ localhost và sử dụng mật khẩu howpasswd:

mysql> grant all privileges on vndemyhowdb.* to howuser@localhost identified by 'howpasswd';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Vậy là xong! Giờ bạn có thể kiểm tra kết nối tới MySQL server bằng tài khoản vừa tạo howuser/howpasswd câu lệnh sau:

$ mysql -uhowuser -phowpasswd vndemyhowdb
Your MySQL connection id is 12
Server version: 5.0.38-Ubuntu_0ubuntu1-log Ubuntu 7.04 distribution

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql>

About The Author