Khá nhiều lần khi tạo cơ sở dữ liệu MySQL, bạn bị quên mất thiết lập hỗ trợ ‘UTF-8` như vậy, trang web của bạn không thể hiển thị tiếng Việt được. Bạn có thể dùng lệnh sau khi tạo một CSDL mới:

CREATE DATABASE `mydb` CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
GRANT ALL ON `mydb`.* TO `username`@localhost IDENTIFIED BY 'password';

Hoặc, bạn có thể sử dụng `CREATE SCHEMA` thay vì `CREATE DATABASE`:

CREATE SCHEMA `mydb` CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
GRANT ALL ON `mydb`.* TO `username`@localhost IDENTIFIED BY 'password';

Liên kết tham khảo

About The Author