Q: Ta có 1 file SQL. Vậy làm thía nào để import nó vào DB của ta ?

A: Lệnh đơn giản sau đây cho phép chúng ta import cơ sở dữ liệu MySQL từ giao diện dòng lệnh Terminal.

mysql -u username -ppassword databasename < filename.sql

Hoặc để cho an toàn ta chỉ đưa vào tham số -p và nhập mật khẩu ở dòng nhắc lệnh tiếp theo sau khi nhấn enter:

mysql -u username -p databasename < filename.sql

That’s it !

Tham khảo thêm

4.5.1.5. Executing SQL Statements from a Text File

About The Author