Q: Có lúc nghĩ là làm thế nào để Xóa toàn bộ bảng trong cơ sở dữ liệu MySQL? Hay phải thực thi lệnh SQL nào để xóa toàn bộ (100) bảng trong cơ sở dữ liệu MySQL? Sử dụng lệnh gì 😀

A: Có 1 lệnh SQL rất đơn giản để thực hiện việc này, đó là: DROP DATABASE :O Lệnh này giúp ta reset lại DB 1 cách nhanh chóng !

Cú pháp lệnh

DROP DATABASE <database-name>

Các bước thực hiện

1. Đăng nhập tài khoản root

mysql -u root -p

2. Xóa db

mysql> DROP DATABASE <database-name>

3. Tạo lại db

mysql> CREATE DATABASE <database-name>

4. Thoát chương trình

mysql> quit

That’s it !

Tagged:

About The Author