Giả sử bạn có một bảng dữ liệu có 4 cột và bạn muốn tạo ra một <code>VIEW</code> chứa 4 cột này và thêm cột thứ 5 chứa giá trị là số cột trong 4 cột kia khác <code>NULL</code>.

Ví dụ bảng Table1 có 4 cột chứa dữ liệu <code>X</code> bất kỳ, tương ứng <code>VIEW</code> được tạo ra trông như sau:

Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 
 X   |  X  |  NULL |  X  |  3
 NULL  |  NULL |  X  |  X  |  2
 NULL  |  NULL |  NULL |  NULL |  0

Lệnh tương ứng để tạo ra VIEW trên như sau, với cột 5 là đếm các cột có giá trị khác NULL :

select
  T.Column1,
  T.Column2,
  T.Column3,
  T.Column4,
  (
    select count(*)
    from (values (T.Column1), (T.Column2), (T.Column3), (T.Column4)) as v(col)
    where v.col is not null
  ) as Column5
from Table1 as T

Tương tự, bạn có thể tùy biến câu lệnh để tạo ra VIEW với Column5 là số cột có giá trị lớn hơn 0 như sau:

select
  T.Column1,
  T.Column2,
  T.Column3,
  T.Column4,
  (
    select count(*)
    from (values (T.Column1), (T.Column2), (T.Column3), (T.Column4)) as v(col)
    where v.col > 0
  ) as Column5
from Table1 as T

Done!

About The Author