Data Channel trong WebRTC cho phép gửi bất kỳ dữ liệu tới đầu bên kia thông qua Peer Connection.

Data Channel API được thiết kế phía sau API của WebSocket để làm dễ dàng cho các nhà phát triển sử dụng.

Các trường hợp sử dụng tiềm năng, bao gồm:

  • Gaming
  • Các ứng dụng Remote desktop
  • Chat Real-time
  • File transfer
  • Mạng phân tán Decentralized networks

Nó cũng cũng cấp một số tính năng để làm cho RTCPeerConnection giao tiếp mạnh mẽ và linh hoạt peer-to-peer:

  • Tận dụng thiết lập phiên của RTCPeerConnection
  • Hỗ trợ nhiều kênh đồng thời, với sự ưu tiên
  • Vận chuyển theo cơ chế tin cậy hoặc không-tin cậy
  • Tích hợp bảo mật DTLS và điều khiển tắc nghẽn
  • Khả năng sử dụng kết hợp hoặc độc lập với audio, video

Data Channel sử dụng SCTP trong giao thức vận chuyển của nó. Google dự định thử nghiệm với QUIC để thay thế SCTP.

Tài liệu đọc thêm:

7 Creative Uses of WebRTC’s Data Channel
Why was SCTP Selected for WebRTC’s Data Channel?

About The Author