HTTP viết tắt của Hypertext Transfer Protocol.

HTTP được sử dụng như là một giao thức chính trên mạng internet. Nó chạy trên nền TCP và cho phép các trình duyệt web và các ứng dụng khác kết nối và tương tác với máy chủ web.

HTTP là một giao thức client-server, trong đó trình duyệt web được xem là client. Trong HTTP, chỉ client mới có thể gửi một yêu cầu HTTP tới máy chủ và máy chủ sẽ gửi lại phản hồi cho máy khách client.

HTTP đã phát triển một chút trong những năm qua, phát triển và cập nhật với những thay đổi của nền tảng web. Phiên bạn ổn định hiện tại sử dụng rộng rãi là HTTP/1.1 thông qua mạng internet. Nhưng nó lại được xem là kém hiệu quả. Hiện nay, đã và đang có các cuộc đàm phán và thảo luận về việc cập nhật nó lên phiên bản HTTP/2.0, dựa trên SPDY.

Trong bối cảnh WebRTC, thì HTTP được sử dụng là một cơ chế truyền tín hiệu. Điều này đạt được bằng cách sử dụng các kỹ thuật như XHRSSE.

Phiên bản có bảo mật và an toàn của nó là HTTPS

WP Glossary Term Usage

About The Author