HTTPS là phiên bản bảo mật và an toàn của HTTP.

HTTPS sử dụng TLS thay vì TCP trong cơ chế vận chuyển của nó.

Hầu hết các dịch vụ cho WebRTC sẽ chỉ sử dụng HTTPS và không dùng HTTP vì các quyền truy cập được kiểm soát bởi các trình duyệt: Khi một dịch vụ WebRTC yêu cầu truy cập Camera hay Microphone của người dùng, lúc này trình duyệt web sẽ nhắc người dùng có cho phép dịch vụ WebRTC quyền sử dụng hay không? Yêu cầu này xảy ra và lặp lại mỗi khi cách dịch vụ web được nạp (hoặc tải lại trang) sử dụng HTTP, nhưng trình duyệt chỉ nhắc lần đầu tiên và ghi nhớ lựa chọn của người dùng nếu trang được nạp sử dụng giao thức HTTPS.

Reference: HTTP Secure

About The Author