JavaScript là một ngôn ngữ máy tính, được sử dụng chủ yếu để phát triển ứng dụng tương tác phía khách hàng trên các trình duyệt web. Do đó, nó cũng được sử dụng rộng rãi với WebRTC để phát triển phía khách hàng.

Gần đây, JavaScript đã được giới thiệu như là một phần của máy chủ với sự phát triển của Node.js. Điều này làm cho nó có thể lập trình bằng việc sử dụng một ngôn ngữ chung duy nhất cả ở phía khách hàng và phía máy chủ của một ứng dụng Web nói chung và các dịch vụ đặc biệt cho WebRTC.

Reference: JavaScript

WP Glossary Term Usage

About The Author