JSEP viết tắt của JavaScript Session Establishment Protocol.

JSEP là một chuẩn IETF mô tả kiến trúc offer/answer mà WebRTC sử dụng để kết nối các phiên sử dụng SDP.

About The Author