Trong khoa học máy tính, persistence thường để chỉ các đặc trưng trạng thái của sự của đối tượng được tạo ra và tồn tại ở bên ngoài ứng dụng (tiến trình). Nếu thiếu khả năng này, đối tượng chỉ có thể tồn tại trên RAM, và có thể bị mất khi bị ngắt nguồn điện, hoặc tắt máy tính.

Để đạt được tính chất lâu bền này, các đối tượng sẽ được lưu trữ dưới dạng dữ liệu trên bộ nhớ ngoài hoặc bộ nhớ flash. Về bản nhất là cách số hóa dữ liệu của đối tượng trong định dạng có thể lưu trữ trong các tập tin.

About The Author