RTC: Real Time Communication

Truyền thông thời gian thực là phương thức cung cấp khả năng truyền gửi lời thoại cuộc gọi, video và dữ liệu trong thời gian thực. Thời gian thực ở đây có nghĩa là ở một độ trễ thấp cho phép người với máy kết nối với nhau theo cách mà có vẻ như chúng đang xảy ra trong thời gian thực.

WP Glossary Term Usage

About The Author