SSE viết tắt của Server-sent Events.

SSE là một công nghệ được sử dụng để cho phép máy chủ có thể gửi tin tới máy khách hàng trên web. Do HTTP không cung cấp khả năng đó, một cơ chế như SSE có thể được sử dụng.

Các mà SSE hoạt động là do trình duyệt web trên máy khách mở một yêu cầu HTTP đến máy chủ và máy chủ sử dụng yêu cầu để giữ kết nối với máy khách (kết nối này sẽ không bao giờ ngắt cho đến khi trình duyệt đóng lại hoặc kết nối mạng bị mất)

SSE được sử dụng khi developer cần nhận được nhiều bản tin từ máy chủ tới máy khách.

SSE có thể được sử dụng làm tầng truyền tín hiệu. Các cơ chế khác hoạt động tương tự và phổ biến hơn như XHRWebsocket.

Reference: Server-sent events

WP Glossary Term Usage

About The Author