Một báo cáo kỹ thuật Technical Report là một tài liệu mà mô tả quá trình, tiến độ, hoặc các kết quả kỹ thuật, kết quả nghiên cứu khoa học hoặc trạng thái của vấn đề kĩ thuật được nghiên cứu. Nó cũng có thể bao gồm các khuyến nghị và kết luận của nghiên cứu.

Các báo cáo kỹ thuật ngày nay là một nguồn chuyên chính của thông tin khoa học và kĩ thuật. Chúng được chuẩn bị để phân phối nội bộ hoặc rộng hơn bởi các tổ chức, hầu hết trong số đó thiếu sự tham gia của các tổ chức thương mại. Các báo cáo này được coi là ấn phẩm “không-lưu trữ”.

Reference: Technical report

About The Author