XHR viết tắt của XMLHttpRequest. Đôi khi nó được gọi bằng tên Comet.

XHR là một loại yêu cầu chuẩn HTTP được sử dụng để tạo ra các trang web động có khả năng tương tác, mà máy chủ cập nhật lại trang web hiển thị mà không cần refresh lại toàn bộ trang. Yêu cầu XHR này đã mở ra một cách thức mà máy chủ web có thể chủ động gửi dữ liệu tới trình duyệt người dùng – một điều không thể thực hiện với một chuẩn HTTP thuần.

XHR là một kỹ thuật hack cho phép thực hiện các cơ chế truyền tín hiệu bên trên giao thức HTTP. Một vài phương thức khác có khả năng tương tự như: SSE, Websocket.

Reference: XMLHttpRequest

WP Glossary Term Usage

About The Author