Mặc định thì Glassfish không hỗ trợ Log4j, như vậy để bạn có thể làm việc được thì chắc chắn bạn cần phải cấu hình log4j bằng file properties hoặc file XML.

[ad name=”Leaderboard”]

Cài đặt thư viện Log4j

Hoặc là bạn sẽ đóng gói thư viện log4j vào trong bản đóng gói .EAR hoặc .WAR để chương trình sử dụng log4j có thể hoạt động. Ngoài ra, để mặc định sử dụng một phiên bản log4j cho các Enterprise Application thì bạn có thể cài đặt log4j theo các bước sau:

  1. Đưa file thư viện log4j vào thư mục GlassFish_Home/lib
  2. Đặt file cấu hình properties hoặc xml vào thư mục GlassFish_Home/domains/domain1/config.
  3. Mở giao diện quản trị Glassfish theo địa chỉ http://localhost:4848
  4. Click chọn Server(Admin Server) >> ‘server-config’ >> JVM Settings >> JVM Options
  5. Thêm một cấu hình thuộc tính hệ thống là: -Dlog4j.configuration=file:///${com.sun.aas.instanceRoot}/config/log4j.properties (trong đó thì file log4j.properties bạn đã đặt nó ở trong bước 1 và 2.
  6. Click lưu lại cài đặt
  7. Restart lại Glassfish
  8. Deploy một ứng dụng mẫu để chắc chắn Log4j đã hoạt động đúng như cấu hình trong log4j.properties

Liên kết tham khảo

About The Author