Maven

Đến giai đoạn deploy dự án, đối với dự án Maven chúng ta cần copy toàn bộ lib mà dự án phụ thuộc và chuẩn bị cho bước deploy lên Server. Hoặc bạn cần đóng gói dự án vào 1 file:zip, tar, tar.gz, dir, war, jar, … hoặc lấy toàn bộ source libs định dạng jar. Đối với WebApp thì việc đóng gói và deploy đơn giản, chỉ cần file WAR là có thể deploy. Song đối với dự án là Application Services sẽ lấy source libs bằng cách sau:

 • Hoặc manual với lệnh trên command line
 • Hoặc tích hợp plugin

1. Export thư viện

Với phương án 1, bạn cần chỉ rõ thư mục chứa lib sẽ được copy tới. Cd tới thư mục chứa file pom, gõ lệnh sau:

mvn dependency:copy-dependencies -DoutputDirectory=path/to/lib/folder

Với phương án 2, bạn add thêm 1 plugin vào file pom của dự án. Và định nghĩa thư mục tương đối với project. Vẫn dùng lệnh tương tự trên, nhưng không cần chỉ thêm thư mục copy.

mvn clean dependency:copy-dependencies

Cấu hình thư mục sẽ chứa libs trong file pom, ví dụ là thư mục tương đối với dự án ${project.build.directory}/lib.

  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-dependency-plugin</artifactId>
        <configuration>
          <outputDirectory>
            ${project.build.directory}/lib
          </outputDirectory>
        </configuration>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>

Export thành một gói jar duy nhất

https://stackoverflow.com/questions/574594/how-can-i-create-an-executable-jar-with-dependencies-using-maven

Chúc thành công !

About The Author