Trong tình huống bạn muốn kết hợp nội dung của 2 file jar với nhau mà bạn ko tìm được tools nào thỏa mãn nhu cầu của bạn. Ví dụ khi viết ứng dụng Ejb bạn muốn kết hợp 2 file jar nằm trong thư mục target

  • Viettalk-DataDb-Ejb: chứa các Beans xử lý yêu cầu của người dùng và dữ liệu
  • Viettalk-DataDb-Remote: chứa các Beans Interface và Models dữ liệu

Các bước để merge 2 file trên thành 1 file với tên là Viettalk-DataDb-Ejb-Merged như sau:

cd /path/to/target
mkdir out
cd out
jar -xf ../Viettalk-DataDb-Remote.jar
jar -xf ../Viettalk-DataDb-Ejb.jar
jar -cvf Viettalk-DataDb-Ejb-Merged.jar .

Các bạn thấy là chúng ta giải nén file *-Remote.jar trước vì file giải nén bằng lệnh jar sẽ ghi đè file manifest.mf sau. Do đó bạn cần auto-mát-tay cập nhật nội dung của file này cho đúng nếu cần thiết!

Done! Vậy là bạn đã có 1 file chứa cả nội dung của 2 file ban đầu.

Chúc ae thành công.

Liên kết tham khảo

About The Author