Trong một số trường hợp bạn không muốn render view sử dụng layout global cấu hình trong ứng dụng Sails.js thì ta cần phải thay đổi mã lập trình hoặc cấu hình route như sau đây.

1. Thay đổi mã lập trình

Hàm res.view thực hiện tìm kiếm view tương ứng và các tham số dữ liệu cho view, sau đó trả về mã HTML cho client.

return res.view(pathToView, locals);

Trong đó,

  • pathToView: Kiểu string là đường dẫn chỉ đến view template
  • locals: Đối tượng dữ liệu truyền vào template

Để thay đổi template cấu hình mặc định trong config/views.js bạn chỉ cần set thuộc tính locals.layout bằng một đường dẫn đến template mong muốn của bạn. Hoặc xóa bỏ nó đi thì xét giá trị null cho nó.

Ví dụ:

res.view('home/login', {message: 'Login failed!', layout: null});

Sẽ cập nhật phương pháp cấu hình route sau ! 😀

About The Author