Khi đăng ký chương trình khởi động cùng với hệ thống (trên Linux) có thể bạn thắc mắc các level thiết lập có ý nghĩa như thế nào ?

Ví dụ:

chkconfig --levels 235 httpd on

Q: Vậy, 235 có ý nghĩa gì ?

A: Khi mà bạn định danh 235 có nghĩa là bạn bật các level 2, 3, 5 lên.

Sau đây là bảng mô tả các level khi ta đăng ký chương trình khởi động cùng với hệ thống.

0   Halt
1   Single-User mode
2   Multi-user mode console logins only (without networking)
3   Multi-User mode, console logins only
4   Not used/User-definable
5   Multi-User mode, with display manager as well as console logins (X11)
6   Reboot

Reference Link

About The Author