Giả sử tên người dùng của bạn là old và muốn đổi sang tên mới, hoặc nhóm mới là new
Vậy ta có các bước cơ bản sau đây:

killall -u old
id old
usermod -l new old
groupmod -n new old
usermod -d /home/new -m new
usermod -c "New Real Name" new
id new

Ví dụ: Tôi muốn đổi user toannm sang vunb thì thứ tự các bước như sau đây

killall -u toannm
id toannm
#uid=1000(toannm) gid=1000(toannm) groups=1000(toannm),40(wheel)

usermod -l vunb toannm
groupmod -n vunb toannm
usermod -d /home/vunb -m vunb
usermod -c "Nhu Bao Vu" vunb
id vunb

Done !

About The Author