Nginx được cấu hình làm Reverse Proxy cho Apache là một cách thông thường nhất để sử dụng Nginx, mặc dù bây giờ có thể thay thế hoàn toàn 100% Apache bằng Nginx, song một số người vẫn cần phải thiết lập Nginx làm Reverse Proxy cho Apache. Coi Apache là backend Webserver, nhiều hơn nữa có thể cấu hình Nginx làm Reverse Proxy cho Node.js

Cài đặt Nginx làm Reverse Proxy cho Apache

Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cấu hình để đạt được hiệu suất cao cho máy chủ bằng việc để các file, tài nguyên tĩnh được quản lý và cache bởi Nginx, và các file, request, hoặc tài nguyên động sẽ để Apache xử lý.

Cài đặt Apache

yum install httpd httpd-devel -y

Thiết lập cấu hình Reverse Proxy trên Apache

Thay đổi cổng nghe mặc định 80 của Apache sang cổng 8080, bằng các bước sau:

nano -w /etc/httpd/conf/httpd.conf

Tìm đến dòng sau (bằng phím Ctrl+W):

Listen 80

Và thay đổi nó thành:

Listen 8080

Sau đó, di chuyển xuống cuối file và thêm đoạn mã sau đây để tạo 1 Virtual Host. (Chú ý là bạn có thể tạo Apache Virtual Hosts trên CentOS bằng cách tạo trong thư mục: ../sites-enables và ../sites-availabes)

NameVirtualHost 127.0.0.1:8080
 
# Define Server document root
  DocumentRoot /var/www/html/
 
# Define the virtual host
<VirtualHost 127.0.0.1:8080>
  ServerName www.yourwebsite.com
  ServerAlias yourwebsite.com
  DocumentRoot /var/www/yourwebsite.com
    <Directory "/var/www/yourwebsite.com">
        Options FollowSymLinks -Includes
        AllowOverride All
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>
    RewriteEngine on
</VirtualHost>

Thay thế  yourwebsite.com  bằng tên domain thật của bạn, và được dẫn tới thư mục website  /var/www/yourwebsite.com 

Khởi động lại Apache(httpd) để áp đặt những thay đổi:

service httpd restart

Cài đặt Nginx

Ok, đến bước này ta cài đặt và cấu hình cho Nginx, trước hết chúng ta cần Add vào repos local bằng lệnh sau:

mkdir /tmp/nginx; cd /tmp/nginx
wget http://nginx.org/packages/centos/6/noarch/RPMS/nginx-release-centos-6-0.el6.ngx.noarch.rpm
rpm -i nginx-release-centos-6-0.el6.ngx.noarch.rpm
yum install nginx -y

Thiết lập cấu hình cho Nginx

nano -w /etc/nginx/nginx.conf

Thay toàn bộ bằng cấu hình sau đây:

user nobody;
worker_processes 4;
error_log logs/error.log crit;

worker_rlimit_nofile 8192;

events {
worker_connections 1024; # you might need to increase this setting for busy servers
use epoll; # Linux kernels 2.6.x change to epoll
}

http {
server_names_hash_max_size 2048;
server_names_hash_bucket_size 512;

server_tokens off;

include  mime.types;
default_type application/octet-stream;

sendfile on;
tcp_nopush on;
tcp_nodelay on;
keepalive_timeout 10;

# Gzip on
gzip on;
gzip_min_length 1100;
gzip_buffers 4 32k;
gzip_types  text/plain application/x-javascript text/xml text/css;

# Other configurations
ignore_invalid_headers on;
client_max_body_size  8m;
client_header_timeout 3m;
client_body_timeout 3m;
send_timeout   3m;
connection_pool_size 256;
client_header_buffer_size 4k;
large_client_header_buffers 4 32k;
request_pool_size 4k;
output_buffers  4 32k;
postpone_output 1460;

# Cache most accessed static files
open_file_cache     max=10000 inactive=10m;
open_file_cache_valid  2m;
open_file_cache_min_uses 1;
open_file_cache_errors  on;

# virtual hosts includes
include "/etc/nginx/conf.d/*.conf";

}

Bước trên ta đã thiết lập 1 vài cấu hình mặc định và load toàn bộ Virtual hosts của Nginx định nghĩa trong thư mục: /etc/nginx/conf.d

Thiết lập cấu hình Nginx Reverse Proxy

Giờ hãy tạo 1 file sau:

nano -w /etc/nginx/conf.d/yourwebsite.com.conf

Thêm mới toàn bộ bằng nội dung sau, hoặc điều chỉnh cho phù hợp với webapps của bạn.

server {
	listen  80;
	server_name yourwebsite.com yourwebsite.com;
	access_log off;
	error_log logs/yourwebsite.com-error_log crit;	

location ~* .(gif|jpg|jpeg|png|ico|wmv|3gp|avi|mpg|mpeg|mp4|flv|mp3|mid|js|css|html|htm|wml)$ {
	root /var/www/yourwebsite.com;
	expires 365d;
	}

location / {
	client_max_body_size  10m;
	client_body_buffer_size 128k;

	proxy_send_timeout  90;
	proxy_read_timeout  90;
	proxy_buffer_size  128k;
	proxy_buffers   4 256k;
	proxy_busy_buffers_size 256k;
	proxy_temp_file_write_size 256k;
	proxy_connect_timeout 30s;

	proxy_redirect http://www.yourwebsite.com:8080  http://www.yourwebsite.com;
	proxy_redirect http://yourwebsite.com:8080  http://yourwebsite.com;

	proxy_pass  http://127.0.0.1:8080/;

	proxy_set_header  Host  $host;
	proxy_set_header  X-Real-IP $remote_addr;
	proxy_set_header  X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
	}
}

Chú ý thay thể yourwebsite.com bằng tên thật website của bạn, và đường dẫn /var/www/yourwebsite.com

Kiểm tra và khởi động nginx

nginx -t
service nginx start

Ok, những gì chúng ta đã làm ở trên là:

1. Định nghĩa location chứa file resource tĩnh là các file ảnh, css, html, js, … và
cho phép Nginx cache những file này trong 1 năm.
2. Thêm cấu hình Reverse Proxy mà Nginx có được thông tin từ server web mà Apache đang nghe 127.0.0.1:8080

Cài đặt mod_rpaf

mod_rpafKiểm tra Nginx Reverse Proxy

curl -I http://www.yoursite.com

Và bạn sẽ thấy thông tin giống nhưa thế này:

HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx

Nếu bạn thấy thông tin Nginx ở kết quả trả về nghĩa là website của bạn đã được Nginx phục vụ, và những file động (php) sẽ được forward và phục vụ bởi Apache.

Hãy thử tắt Apache đi bằng lệnh:

service httpd stop

Xong bây giờ thử load website sử dụng curl, bạn có thể thấy 1 lỗi 502 bad gateway error, và điều này có nghĩa nginx proxy đã thực sự hoạt động. Ok, hãy đưa httpd hoạt động trở lại bằng lệnh sau:

service httpd start

Một các test kiểm tra khác là tạo 1 file phpinfo:

nano -w /var/www/yourwebsite.com/info.php

File info.php có nội dung là ghi thông tin của server như sau:

<? phpinfo(); ?>

Lưu lại và thoát ra.

Tất cả dường như hoàn tất, hãy thử gõ địa chỉ www.yourwebsite.com/info.php vào trình duyệt và chúng ta sẽ thấy được thông tin máy chủ php trên giao diện. Nếu chúng ta thấy thông tin Apache thì cấu hình Proxy đã hoạt động tốt.

Chúc ae thành công !

About The Author