Vấn đề: Giả sử bạn đang có 1 file capture webservice định dạng *.wsdl nhận được từ khách hàng hoặc từ người quản trị dự án của bạn. Và bạn cần import file này vào dự án C# để làm việc.

Các bước thực hiện như sau:

  1. Chuột phải vào dự án, chọn Add Service Reference …
  2. Nhập đường dẫn đến file vào ô URL Address: file://path/to/filename.wsdl
  3. Đặt tên namespace và click OK là xong

Các bạn có thể nhìn thấy tương tự như hình sau, thay vì đường dẫn web http thì của ta là file: OK

wsdl-add

Vậy là bạn đã import thành công file webservice vào dự án. Việc làm tiếp theo của ta là chỉ việc gọi webservice mà thôi, các công đoạn parsing, reading XML thì Visual Studio đã làm cho ta rồi.

Giả sử như hình ta sẽ gọi 1 hàm là API của Webservice như sau:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using TestWS.ServiceReference1;

namespace TestWS
{
	class Program
	{
		static void Main(string[] args)
		{
			SOAPPortClient client = new SOAPPortClient();
			rootEmployee ret = client.empxsd('A-C71970F');
			Console.WriteLine(ret.lname);
		}
	}
}

Chúc bạn thành công !

About The Author