1.1 Backup và khôi phục cơ sở dữ liệu MySQL

1.1.1 Backup / Export dữ liệu

Để export cơ sở dữ liệu, mở terminal và chạy lệnh sau để export ra file SQL.

mysqldump -u [username] -p [database name] > [database name].sql

Trong đó:

  • Username: Tài khoản có quyền export db
  • Password: Mật khẩu tương ứng
  • Database name: Tên DB của ứng dụng.

1.1.2 Import / Khôi phục dữ liệu

Để import cơ sở dữ liệu MySQL, đầu tiên là tạo 1 DB rỗng trong MySQL. DB này sẽ lưu trữ dữ liệu, cấu trúc bảng mà bạn sắp sửa import vào:

CREATE DATABASE [newdatabase];

Sau đó thoát khỏi MySQL console và gõ lệnh import như sau:

mysql -u [username] -p [newdatabase] < [database name].sql

Trong đó:

  • Username: Tài khoản có quyền import db
  • Password: Mật khẩu tương ứng
  • Database name: Tên DB của ứng dụng.

Kết thúc lệnh trên là toàn bộ cấu trúc và dữ liệu đã được lưu trữ trong DB.

Reference Link

About The Author