Công nghệ EJB (Enterprise Java Beans) là một kiến trúc phát triển để xây dựng ứng dụng, cho doanh nghiệp, có khả năng mở rộng cao và mạnh mẽ để triển khai trên J2EE, phù hợp với máy chủ ứng dụng như JBOSS, Web Logic, …

công nghệ ejb

EJB 3.0 là một sự thay đổi tuyệt vời từ phiên bản 2.0 và làm cho sự phát triển các ứng dụng dựa vào EJB khá dễ dàng.

Loạt bài về EJB sẽ hướng dẫn các bạn có được những kiến thức cơ bản về EJB, cần thiết để tạo ra và triển khai một ứng dụng mức độ doanh nghiệp.

#1. Tổng quan về EJB

About The Author