Vấn đề: Trường hợp mà bạn đã nhỡ tay add những file không cần thiết bằng lệnh git add <file_folder_name> mà cũng chưa chạy lệnh git commit, và muốn undo lại thao tác đó thì làm thế nào trên giao diện dòng lệnh command line.

Giải pháp: Bằng việc chạy lệnh git reset <file_folder_name> thì nó sẽ loại bỏ các file_folder sắp được commit ra khỏi bộ index của git mà không làm thay đổi bất cứ điều gì. Lưu ý là git reset <file_folder_name> là viết gọn của lệnh git reset HEAD <file_folder_name>.

git reset <file_folder_name>

Và bạn cũng có thể chạy lệnh git reset không chỉ rõ tên file để undo toàn bộ những thay đổi. Trường hợp này nên sử dụng khi có quá nhiều file thay đổi mà bạn muốn undo.

Khác: Nếu bạn muốn revert hay rollback lại 1 phiên bản đã thực hiện commit, hãy tham khảo bài viết sau:

Tham khảo nguồn bài viết: http://stackoverflow.com/q/348170/1896897

About The Author