Giả sử bạn đã cài đặt Git và đang sử dụng ok. Trường hợp bạn đã nhỡ commit một phiên bản lên nhưng không như mong đợi hoặc bị lỗi phần source đẩy lên.

Lệnh sau đây, Git cho phép bạn quay trở lại phiên bản trước lần commit cuối cùng.

git reset --hard HEAD
git push <reponame> -f

Note: Trường hợp của tôi reponame = origin

Trường hợp bạn muốn revert lại phiên bản cụ thể, dựa vào commitid:

git reset --hard <commitid>
git push <reponame> -f

Hủy bỏ 1 commit đã commit trên 1 nhánh

Trường hợp bạn nhỡ tay commit 1 thay đổi trên nhánh, ví dụ master. Bạn mong muốn rollback thì sử dụng lệnh reset mà không có cờ --hard.

git reset HEAD~1

Chúc thành công!

Liên kết tham khảo

About The Author