Một số tài liệu định nghĩa về giao thức như sau:

Webster’s NewWorld Dictionary of Computer Terms. Third Edition.

Protocol: Set of rules or conventions governing the exchange of information between computer systems.

Dictionary of Computing: Information Processing, Personal Computing, Telecommunications, Office Systems, IBM-specific Terms. Eight Edition.

Protocol: A set of semantic and syntactic rules that determines the behavior of functional units in achieving communications.

Vậy, ta có thể hiểu:

Giao thức mạng là tập hợp các quy tắc và quy ước điều khiển việc trao đổi thông tin (truyền thông) giữa các hệ thống máy tính.

Giao thức không quy định một cách chi tiết việc thực hiện các quy tắc và quy ước trong một hệ thống như thế nào. Cùng với các thực thể (entities) tham gia trao đổi số liệu tạo thành Máy giao thức (Protocol Machine/Engine). Trong đó, thực thể (entities) là một thứ gì đó tồn tại tách biệt với thứ khác và xác định riêng nó.

Ví dụ một số giao thức như: TCP/IP, SPX/IPX, v.v…

Các dạng liên kết

  • Connectionless & Connection- Oriented protocols: Giao thức hướng kết nối và giao thức không kết nối
  • Routable & non-Routable protocols: Giao thức có khả năng định tuyến và giao thức không có khả năng định tuyến

Đặc điểm của giao thức không kết nối

  • Không kiểm soát đường truyền
  • Dữ liệu không bảo đảm đến được nơi nhận
  • Dữ liệu thường dưới dạng datagrams

Ví dụ: giao thức UDP của TCP/IP

Đặc điểm của giao thức hướng kết nối

  • Kiểm soát được đường truyền
  • Dữ liệu truyền đi tuần tự, nếu nhận thành công thì nơi nhận phải gởi tín hiệu ACK (ACKnowledge)

Ví dụ: các giao thức TCP, SPX

Giao thức có khả năng định tuyến

Là các giao thức cho phép đi qua các thiết bị liên mạng như Router để xây dựng các mạng lớn có qui mô lớn hơn

Ví dụ, các giao thức có khả năng định tuyến là: TCP/IP, SPX/IPX

Giao thức không có khả năng định tuyến

Ngược với giao thức có khả năng định tuyến, các giao thức này không cho phép đi qua các thiết bị liên mạng như Router để xây dựng các mạng lớn.

Ví dụ về giao thức không có khả năng định tuyến là : NETBEUI

Hiện có 3 loại giao thức thường hay sử dụng:

  • TCP/IP
  • SPX/IPX (Novell Netware)
  • Microsoft Network

About The Author