Tạo port forwarding sử dụng netsh trong windows server 2008 R2

netsh interface portproxy add v4tov4 8081 10.0.0.3 8182

Trong đó:

  • v4tov4: Sử dụng giao thức IPv4, có thể dùng IPv6 với tham số v6tov6
  • 8081: Cổng nghe trên máy chủ W2k8
  • 10.0.0.3: Địa chỉ chuyển tiếp
  • 8182: Cổng chuyển tiếp

Xóa port forwarding, khi không sử dụng nữa

Lệnh:

netsh interface portproxy delete v4tov4 listenport=8081

Trong đó: 8081 là cổng nghe thiết lập trước đó

Liên kết tham khảo

About The Author