Về Nginx

Nginx là một phần mềm máy chủ hiệu suất cao. Nó là một chương trình linh hoạt và nhẹ hơn nhiều so với máy chủ Apache HTTP.

Bài viết này tổng hợp và hướng dẫn các bạn cài đặt Nginx và cấu hình cơ bản trên máy chủ CentOS 7.

Điều kiện tiên quyết

Các bước thực hành sau đây yêu cầu user có quyền root.

Bước 1: Add Nginx Repository

Để thêm Nginx yum vào repository, hãy mở terminal và chạy lệnh sau:

sudo rpm -Uvh http://nginx.org/packages/centos/7/noarch/RPMS/nginx-release-centos-7-0.el7.ngx.noarch.rpm

Bước 2: Cài đặt Nginx

Bây giờ thì Nginx đã có trong repository, sử dụng lệnh  yum  sau đây để cài đặt Nginx:

sudo yum install nginx

Sau khi lựa chọn  yes  ở cửa sổ dòng lệnh Terminal, quá trình cài đặt Nginx được bắt đầu và hoàn tất.

Bước 3: Khởi động Nginx

Nginx sau khi cài đặt cần được khởi động bằng lệnh sau đây:

sudo systemctl start nginx.service

Với Centos 6, có thể sử dụng chương trình chkconfig để đăng ký khởi động như sau:

sudo chkconfig nginx on

Bạn có thể kiểm tra quá trình cài đặt Nginx thành công bằng việc truy cập địa chỉ public của Nginx trên Web browser:

http://127.0.0.1/

Bạn sẽ thấy trang mặc định chào mừng cài đặt Nginx thành công.

Welcome to Nginx!

Nếu bạn thấy trang xuất hiện như trên, thì kết quả cài đặt là chuẩn xác.

Tiếp tục, có thể bạn muộn khởi động Nginx cùng với hệ thống. Để làm việc này, chạy lệnh sau đây:

sudo servicectl enable nginx.service

Ok. Nginx đã được cài đặt và đăng ký khởi động thành công!

Tìm địa chỉ ip publish của server

Hãy sử dụng lệnh sau đây để lấy địa chỉ publish của server:

ip addr show eth0 | grep inet | awk '{ print $2; }' | sed 's/\/.*$//'

Thư mục gốc và cấu hình

Nếu bạn muốn cấu hình phục các trang ứng dụng thông qua Nginx, bạn cần biết vị trí các tập tin cấu hình của Nginx và thư mục gốc mặc định của máy chủ webserver.

Thư mục gốc mặc định

Mặc định thư mục gốc là  /usr/share/nginx/html . Địa chỉ này được cấu hình trong file cấu hình mặc định của Nginx, tại địa chỉ  /etc/nginx/conf.d/default.conf 

Cấu hình Server Block

Mỗi khối server block (được biết đến trong Apache là Virtual Hosts) được cấu hình trong file  /etc/nginx/conf.d . Các tập tin có phần mở rộng là  .conf  trong thư mục này sẽ được load khi Nginx được khởi chạy.

Cấu hình tổng

File cấu hình chính của Nginx được đặt tại  /etc/nginx/nginx.conf . Tại đây, bạn có thể thay đổi các thiết lập như user chạy Nginx daemon, số lượng các tiến trình worker được sinh ra khi Nginx đang chạy, và các cấu hình khác nữa.

Các bạn có thể xem thêm hướng dẫn liên quan đến cấu hình nâng cao cho Nginx tại Digital Ocean: Cài đặt LEMP Stack

About The Author