Khi cài Xampp, bạn thường chạy 1 site của bạn với url, dạng http://localhost/dirroot. Với virtual host bạn có thể tùy  chỉnh được domain dưới dạng http://vndemy.com, hoặc tạo subdomain http://how.vndemy.com (Name-based Virtual Hosts). Một hướng khác, bạn có thể cấu hình cho mỗi domain một server, mỗi port một server khác nhau (IP-based Virtual Hosts). Như ví dụ dưới đây, bạn có thể cấu hình RootDocument (htdocs) ở bất cứ đâu cho từng domain.

http://vndemy.com với server ip 10.2.4.6
http://vndemy.com:8080 với server ip 172.24.38.16

Sau đây là các bước cấu hình tạo Virtual Host theo Name-based, nhiệm vụ của ta là đi cấu hình một domain mới WitAI.biz trỏ về thư mục gốc của ứng dụng, ví dụ C:/var/www/witai.biz

1: Cấu hình httpd-vhosts.conf

Mở file C:/xampp/apache/conf/extra/httpd-vhosts.conf và sửa tương tự:

<virtualhost *>
  DocumentRoot "C:/var/www/witai.biz"
  ServerName witai.biz
  ServerAlias www.witai.biz home.witai.biz
  ServerAdmin master@witai.biz
  ErrorLog "C:/var/www/logs/witai.biz-error.log"
</virtualhost>

Hãy đảm bảo dòng này đã được uncomment

NameVirtualHost *:80

2: Cấu hình httpd.conf

Mở file xampp/apache/conf/httpd.conf cấu hình cho phép quyền truy cập thư mục làm RootDocument mới.

<Directory "C:/var/www/witai.biz">
Options Indexes FollowSymLinks Includes ExecCGI
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>

Note: Nếu có lỗi 403 Forbidden hãy thay đổi lại cấu hình như sau, cho phép toàn quyền truy cập thư mục RootDocument

<Directory "C:/var/www/witai.biz">
Options Indexes FollowSymLinks Includes ExecCGI
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>

3: Cấu hình file hosts

Cấu hình thêm dòng sau để đảm bảo domain được trỏ về đúng host lưu trữ

127.0.0.1  witai.biz www.witai.biz home.witai.biz

4: Restart Apache

Hãy restart lại xampp apache để các cấu hình mới được thiết lập.

5: Lỗi có thể

Trường hợp bạn không thể khởi động được Xampp có thể do đụng cổng 80 (do một chương trình khác đã sử dụng), hãy tham khảo hướng dẫn sau đây:

http://how.vndemy.com/software/104-huong-dan-kiem-tra-ung-dung-su-dung-cong-80-tren-windows/

About The Author

  • Nếu bạn cài đặt joomla (hay wordpress) sử dụng Xampp thì có thể cấu hình thêm 1 vhost vào cuối file C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf như sau:

   <VirtualHost *>
     DocumentRoot "C:\path\to\joomla-site.com\htdocs"
     ServerName joomla-site.com
     ServerAlias www.joomla-site.com
     <Directory "C:\path\to\joomla-site.com\htdocs">
      Order allow,deny
      Allow from all
     </Directory>
   </VirtualHost>
   

   Nhớ đổi joomla-site.com bằng địa chỉ website publish của bạn 🙂
   Để test luôn trên local thì sửa file hosts và thêm vào 1 dòng tương tự như sau:

   127.0.0.1 joomla-site.com www.joomla-site.com
   
 • I read a lot of interesting posts here. Probably you
  spend a lot of time writing, i know how to save you a lot of time, there is an online
  tool that creates readable, google friendly articles in seconds,
  just type in google – laranitas free content source

  • Thank for your suggestion.
   But i wanna write an article i know and wanna share.
   For this time, i dont care about number of articles that i wrote.