Do trên Repository của Ubuntu không sẵn có gói cài đặt FFMPEG. Bạn có thể add thêm repo ppa:jon-severinsson/ffmpeg để có thể tiến hành cài đặt FFMPEG bình thường.

Thêm repo và cài đặt

sudo apt-add-repository ppa:jon-severinsson/ffmpeg
sudo apt-get update
sudo apt-get install ffmpeg

Trường hợp, apt-add-repository không hoạt động (do chưa cài đặt) hãy cài thêm các gói phần mềm cơ bản sau để quá trình cài đặt FFMPEG hoàn tất

sudo apt-get install software-properties-common python-software-properties

Cấu hình cho PHP

Trường hợp máy chủ đang cài đặt web server PHP. Chúng ta có thể enable bằng lệnh sau

sudo apt-get install php5-ffmpeg

Kiểm tra lại thông tin.

root@ssdc:~# php -r 'phpinfo();' | grep ffmpeg
/etc/php5/cli/conf.d/ffmpeg.ini,
ffmpeg
ffmpeg-php version => 0.6.0-svn
ffmpeg-php built on => Feb 25 2012 17:59:17
ffmpeg-php gd support  => enabled
ffmpeg libavcodec version => Lavc53.34.0
ffmpeg libavformat version => Lavf53.20.0
ffmpeg swscaler version => SwS2.1.0
ffmpeg.allow_persistent => 0 => 0
ffmpeg.show_warnings => 0 => 0

Chúc thành công !

About The Author