Trong giai đoạn nghiên cứu về hệ thống có tính sẵn sàng cao (High Available System) thì tôi bắt đầu tìm hiểu về Nginx và thực hành cài cấu trên Windows. Mục đích là nghiên cứu thử nghiệm, do đó bài này tôi sẽ note lại làm tài liệu tham khảo cho các bạn.

Việc cài đặt Nginx trên Windows cực kỳ đơn giản. Bản tải xuống phiên bản dành cho Windows tại đây. Phiên bản hiện tại là 1.7.3. Sau đó, thực hiện giải nén vào thư mục  nginx-1.7.3 , và khởi chạy  nginx . Đây là trường hợp tôi cài nginx vào thư mục  C:\opt\nginx-1.7.3 

cd C:\opt
unzip nginx-1.7.3.zip
cd nginx-1.7.3
start nginx

Kiểm tra quá trình cài đặt và khởi chạy thành công, sử dụng lệnh sau đây:

C:\opt\nginx-1.7.3>tasklist /fi "imagename eq nginx.exe"

Image Name      PID Session Name   Session#  Mem Usage
=============== ======== ============== ========== ============
nginx.exe      652 Console         0   2 780 K
nginx.exe      1332 Console         0   3 112 K

Như trên là có 1 master process, 1 là worker process. Nếu Nginx không start, hãy kiểm tra nguyên nhân trong file  logs\error.log . Nếu file log không được tạo, nguyên có thể được cảnh báo trong Windows Event Log.

nginx/Windows mặc định sử dụng cấu hình đường dẫn tương đối với thư mục khởi chạy. Trong ví dụ trên, đường dẫn tương đối được đặt tại  C:\opt\nginx-1.7.3  Đường dẫn cấu hình được định dạng theo UNIX-style với dấu sổ chéo ngược. Xem file cấu hình  config\nginx.conf 

access_log  logs/site.log;
root     C:/web/html;

nginx/Windows chạy dưới dạng ứng dụng console (không phải là service), và được quản lý bởi các lệnh sau đây:

 • nginx -s stop fast shutdown
 • nginx -s quit graceful shutdown
 • nginx -s reload changing configuration, starting new worker processes with a new configuration, graceful shutdown of old worker processes
 • nginx -s reopen re-opening log files

Các vấn đề cần cài cấu, chỉnh sửa

 • Mặc dù có nhiều worker chạy, chỉ có 1 trong số chúng thực sự làm việc
 • Một Worker không thể xử lý nhiều hơn 1024 kết nối đồng thời

About The Author