Sau khi cài đặt Glassfish Server 4.0 xong, bạn có thể gặp thông báo lỗi như dưới đây:

“Secure Admin must be enabled to access the DAS remotely”

glassfish-300x148

Nguyên nhân là do Glassfish yêu cầu sử dựng giao thức an toàn https khi truy cập từ ngoài vào !

Để loại bỏ thông báo lỗi này và đăng nhập vào Glassfish Administration Console, theo các bước sau:

1. Đổi mật khẩu quản trị mặc định

./asadmin change-admin-password

Tài khoản mặc định không chứa password, bạn cần đổi thành mật khẩu mới không rỗng. Tôi ví dụ là: admin/admin

2. Kích hoạt truy cập an toàn https

Tiếp sau khi đổi mật khẩu thành công, hãy thực hiện lệnh sau xác định cổng secure cho DAS (Domain Administration Server) đang chạy. Tôi lấy mặc định luôn là localhost cổng 4848

./asadmin --host localhost --port 4848 enable-secure-admin
Enter admin user name>  admin
Enter admin password for user "admin"> 
You must restart all running servers for the change in secure admin to take effect.
Command enable-secure-admin executed successfully.

3. Khởi động lại server

Và khởi động lại domain bằng lệnh:

./asadmin restart-domain
Successfully restarted the domain
Command restart-domain executed successfully.

OK. Vậy giờ bạn có thể đăng nhập vào DAS để quản trị Glasshfish qua giao thức an toàn https !

Liên kết tham khảo

About The Author