Glassfish 4 là Java SE 7. Trước khi tải xuống và cài đặt bạn cần phải cài trước JDK 7.

Lệnh kiểm tra java đã cài đặt: java -version

java -version
> java version "1.7.0_17"

1. Tải xuống mã nguồn Glassfish 4.0

Để cho nhanh nhất thì bạn sử dụng lệnh wget để tải xuống phiên bản Glassfish 4. Sau đó chỉ việc giải nén và khởi chạy để truy cập Admin Console.

wget http://download.java.net/glassfish/4.0/release/glassfish-4.0.zip
unzip -d /opt/oracle/ glassfish-4.0.zip

Sau khi giải nén xong thì ta cần quan tâm đến các thư mục quan trọng sau:

/bin/
Location of asadmin and updatetool executables
/glassfish/bin
Location of glassfish start and stop scripts
/glassfish/domains/domain1
Root directory for the preconfigured domain
/glassfish/domains/domain1/config
Location for the configuration of the domains
/glassfish/domains/domain1/logs
Location of server.log

2. Start, stop Domain

Mặc định Glasshfish tạo ra một domain mặc định domain1 để ta quản trị và triển khai ứng dụng. Khởi động domain này bằng lệnh sau (mặc định):

cd /opt/oracle/glassfish4/bin/
./asadmin start-domain

Sau lệnh start-domain có tham số là domain-name. Nếu không nhập, thì mặc định là domain1

Lệnh liệt kê các domain đang được khởi chạy:

./asadmin list-domains

Để dừng server, sử dụng lệnh:

./asadmin stop-domain

3. Khởi động server cùng máy chủ

Sau khi khởi động thành công bước 2, asadmin tool cũng có thể tạo tự động script để cấu hình glasshfish khởi động cùng máy chủ.

./asadmin create-service
/etc/init.d/GlassFish_domain1 start 

Lệnh trên được sử dụng khi khởi động glassfish, để stop ta cũng có thể chạy lệnh:

/etc/init.d/GlassFish_domain1 stop

4. Truy cập Admin Console

Sau khi khởi độn domain1 thành công, bạn đã có thể truy cập Admin Console theo địa chỉ:

http://localhost:4848

GlassFish_4_Screenshot

3. Deploy các ứng dụng

Sử dụng asadmin tool bạn có thể nhanh chóng deploy được ứng dụng. Chạy ví dụ từ trang chủ của Glassfish.

wget https://glassfish.java.net/downloads/quickstart/hello.war
./asadmin deploy hello.war

Sau khi deploy xong, ứng dụng sẽ được truy cập tại: http://localhost:8080/hello. Chú ý là ứng dụng được truy cập khác với cổng mặc định của Admin Console.

Lệnh liệt kê các ứng dụng, và un-deploy ứng dụng (sử dụng tên của ứng dụng)

./asadmin list-applications
./asadmin undeploy hello

Liên kết tham khảo

About The Author