Lỗi đăng nhập Glassfish 4.0 lần đầu

Sau khi cài đặt Glassfish Server 4.0 xong, bạn có thể gặp thông báo lỗi như dưới đây: “Secure Admin must be enabled to access the DAS remotely” Nguyên nhân là do Glassfish yêu cầu sử dựng giao thức an toàn https khi truy cập từ ngoài vào ! Để loại bỏ thông báo lỗi […]

Read More