EJB 3 JPA: Các chiến lược sinh khóa chính Primary Key

Chắc chắn trong công việc bạn đã từng làm việc với nhiều loại cơ sở dữ liệu khác nhau: Oracle, MySQL, MS SQL, DB2, … và chúng có những cách sinh khóa chính khác nhau: Hoặc là kiểu tự tăng hoặc sử dụng Sequence. Giả sử khóa chính chúng ta sử dụng thuộc kiểu số […]

Read More