Điểm khác nhau giữa sh và bash

sh là gì (hay Ngôn ngữ thông dịch lệnh) là một ngôn ngữ lập trình được mô tả bởi chuẩn POSIX. Nó có nhiều phiên bản cài đặt (ksh88, dash, …). có thể được xem là 1 cài đặt của . Vì sh là một đặc tả, không phải là một cài đặt, do đó […]

Read More