Ý nghĩa và cách sử dụng version trong Node và NPM

Chắc hẳn, khi bản tạo 1 Project NodeJS, bạn cần phải xác định xem là mình cần sử dụng những thư viện gì, phiên bản nào để phát triển dự án. Khi khai báo những phụ thuộc này, có nhiều cách để chúng ta định nghĩa 1 phiên bản cụ thể. Và trong Node, nó […]

Read More