Chrome Extensions hỗ trợ phát triển ứng dụng AngularJS

Dưới đây là 1 vài tools là các extensions trên Chrome hỗ trợ phát triển ứng dụng AngularJS. Tôi nghĩ là nó có ích rất nhiều đấy 😀 1. AngularJS Batarang Description: Extends the Developer Tools, adding tools for debugging and profiling AngularJS applications. Installation Link: AngularJS Batarang Extension 2. ng-inspector for AngularJS Inspector pane […]

Read More