Create New User

Hướng dẫn tạo User và phân quyền trong Oracle

Một trong những task phổ biến nhất của DBA là tạo mới và quản trị user. Bài viết này tổng hợp và hướng dẫn cách tạo mới một User trong Oracle và cấp quyền làm việc cho user mới này. Chúng ta cần phân biệt được khái niệm giữa User và Schema. Ở đây, việc lưu […]

Read More